Kyoto–Tokyo: from Samurai to Manga, Grimaldi Forum, Monaco

Grimaldi Forum, Monaco

July - September 2010